SPK (SPL) Değerleme Uzmanlığı Kursu (İstanbul ve Ankara)

unvan-mesleki-egitim-spk-egitimi-sertifasi-kursu
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) sınavlarının genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli, değerleme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir. Kurul tarafından düzenlenen lisanslama sınavları aksine bir karar alınmadıkça her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yapılmaktadır.

Kurumumuzca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama sınavlarına hazırlık eğitimleri verilmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Sınavı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için Adayların;

Gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin alan gözetmeksizin asgari 4 yıllık üniversite mezunu olması veya üniversite 3. sınıf öğrencisi olması gerekmektedir. 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansına Yönelik Duyuru; 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.02.2014 tarihli Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı başvuru koşullarında değişiklik kararı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 26.02.2014 tarihli toplantısında; SPK tarafından yapılmakta olan Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı sınavlarına katılarak başarılı olmuş ancak 3 yıllık tecrübe şartını tevsik eden rapor sunamadığı veya diğer şartları taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyen adayların, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurulca onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programına katılım sağlamaları halinde tecrübe şartını sağlamış sayılmalarına karar verilmiştir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınav Konuları;

(Uygulamaya yönelik bilgilerin ölçülmesi amacıyla sınav konularında örnek olaylara ilişkin sorular yer alabilecektir.)

 1. Gayrimenkul Değerleme Esasları
  1. Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar
  2. Değerleme Süreci
  3. Değerleme Yöntemleri
  4. Gayrimenkul Piyasası ve Analizi
  5. Gayrimenkul Finansmanı
  6. İpotek Kredileri
  7. Değerleme Standartları ve Raporlama
 2. Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar
  1. Sermaye Piyasası Kurulunun Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Düzenlemeleri
  2. Türk Medeni Kanununun Taşınmaz Mülkiyetine İlişkin Hükümleri
  3. İmar Kanunu
  4. İskan Kanunu
  5. Kat Mülkiyeti Kanunu
  6. Belediye Kanunu
  7. Büyükşehir Belediyesi Kanunu
  8. Kamulaştırma Kanunu
  9. Tapu Kanunu
  10. Kadastro Kanunu
  11. Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat
  12. Yapı Denetimi Hakkında Kanun
  13. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
  14. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü
  15. Meslek İlkeleri ve Etik Kurallar
 3. İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
  1. Kavramsal Çerçeve
  2. İlgili Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
  3. İnşaat ve Onarım İşleri ve Yapım Usulleri
  4. İnşaat İşletmeleri Kayıt ve Belge Sistemi ile Muhasebe Uygulamaları
  5. Özel İnşaat İşletmelerinde Maliyet Hesaplamaları ve Muhasebe Uygulamaları
 4. Temel Finans Matematiği
  1. Değerleme Matematiği ve İstatistiği
  2. Temel İstatistiki Kavramlar
  3. KDV Uygulaması
  4. Harçlar
  5. Gayrimenkul Kiralamasından Elde Edilen Gelirler
  6. Emlak Vergisi
  7. Veraset ve İntikal Vergisi
  8. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Vergilendirme
  9. Vergi Usul Kanunu'nda Yeralan Gayrimenkullerle İlgili Değerleme Hükümleri
  10. Yabancıların Durumu

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınav Sorularının Konulara Göre Ortalama Dağılımı;

Gayrimenkul Değerleme Esasları : 25
Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar : 25
İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi : 25
Temel Finans Matematiği : 25
İlgili Vergi Mevzuatı : 25

Konut Değerleme Sınavı

Konut Değerleme Uzmanlığı

Konut değerleme uzmanı, sadece konut değerlemesi yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde “Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almış olan kişilerdir.

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 2 yıllık önlisans mezunu olması koşulu vardır.

İlgili görev alanları

Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği hallerde, konut değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlemesi hizmeti verilmesi.

Tamamlanması gereken modüller

1-Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2-Gayrimenkul değerleme esasları

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar "Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı" almaya hak kazanırlar.

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adayların;

Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın gerektirdiği hallerde, konut değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalama suretiyle konut değerlemesi hizmeti veren konut değerleme uzmanının lisans alabilmesi için “Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı”na katılarak “Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almaları gerekmektedir.

Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına Yönelik Duyuru; 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.02.2014 tarihli Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı başvuru koşullarında değişiklik kararı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 26.02.2014 tarihli toplantısında; SPK tarafından yapılmakta olan Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı sınavlarına katılarak başarılı olmuş ancak 3 yıllık tecrübe şartını tevsik eden rapor sunamadığı veya diğer şartları taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyen adayların, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurulca onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programına katılım sağlamaları halinde tecrübe şartını sağlamış sayılmalarına karar verilmiştir.

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı”nda başarılı olan adaylar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nden lisans belgelerini alırlarken; Kurulumuz düzenlemelerinde belirtilen şartları sağlamak durumundadırlar. Konut Değerleme Uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin lisans belgesi verilmesi aşamasında asgari 4 yıllık üniversite mezunu olmaları şarttır. 

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı için Konular;

 1. Konut Değerlemesi ve Temel Finans Matematiği
  1. Konut Değerleme İlkeleri
  2. Genel Yapı Bilgisi
  3. Konut Piyasası
  4. Değerleme Süreci
  5. Maliyet Analizi
  6. Satışların Karşılaştırılması Analizi
  7. Gelir Kapitalizasyonu Analizi
  8. Değer Göstergelerinde Uzlaşma
  9. Konut Finansmanı
  10. İpotek Kredileri
  11. Değerleme Matematiği ve İstatistiği
 2. Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İlgili Vergi Mevzuatı
  1. Sermaye Piyasası Kurulunun Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Düzenlemeleri
  2. Türk Medeni Kanununun Taşınmaz Mülkiyetine İlişkin Hükümleri
  3. İmar Kanunu
  4. İskan Kanunu
  5. Kat Mülkiyeti Kanunu
  6. Belediye Kanunu
  7. Büyükşehir Belediyesi Kanunu
  8. Kamulaştırma Kanunu
  9. Tapu Kanunu
  10. Kadastro Kanunu
  11. Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat
  12. Yapı Denetimi Hakkında Kanun
  13. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
  14. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü
  15. Meslek İlkeleri ve Etik Kurallar
  16. Konut Alım ve Satımlarında KDV Uygulaması
  17. Emlak Vergisi
  18. Veraset ve İntikal Vergisi

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınav Sorularının Konulara Göre Dağılımı;

1-Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları 
2-Gayrimenkul değerleme esasları

Sınav Takvimi ve Klavuz

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı Tarihi :(sınav tarihi açıklanmamıştır) 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı Tarihi : (19-20 Aralık 2015) 
Kılavuz eklenecektir...Eğitim Programı